- Komerční sdělení -finance
DomůPodnikání9 věcí, které musí splňovat platná výpověď pro nadbytečnost

9 věcí, které musí splňovat platná výpověď pro nadbytečnost

Během pandemie zaniká mnoho pracovních míst. Pokud se ztráta práce týká i vás, můžete si dle našeho návodu zkontrolovat, zda byl váš pracovní poměr rozvázán v souladu se zákonem.
9 věcí, které musí splňovat platná výpověď pro nadbytečnost

Výpověď musí být písemná a podepsaná oprávněnou osobou
Výpověď vám musí být doručena do vlastních rukou
Výpovědní důvod musí být dostatečně konkretizován
Rozhodnutí zaměstnavatele musí mít s vaší nadbytečností časovou a věcnou souvislost
Projednání výpovědi s odbory
Zaměstnavatel si musí splnit svou nabídkovou povinnost
Výpověď nesmí být dána v ochranné době
Výpověď pro zaměstnance se zdravotním postižením neodsouhlasil úřad práce

 1. Výpověď musí být písemná a podepsaná oprávněnou osobou
  Stejně jako pro každé rozvázání pracovního poměru, i pro výpověď pro nadbytečnost platí, že musí mít písemnou formu. Zaslání výpovědi prostřednictvím sms či e-mailové zprávy však nepostačuje; je třeba ji vyhotovit v listinné podobě, která zároveň vyžaduje, aby ji vlastnoručně podepsala osoba oprávněná jednat za zaměstnavatele. Může se jednat o člena statutárního orgánu zaměstnavatele (např. jednatele s.r.o.) nebo jím pověřeného zaměstnance.
 2. Výpověď vám musí být doručena do vlastních rukou
  Pro platnost výpovědi se vyžaduje její doručení do vašich vlastních rukou. Doručení může být provedeno:

osobně (fyzickým předáním výpovědi) a to na pracovišti, ve vašem bytě nebo i kdekoli jinde, kde vás zaměstnavatel zastihne;
poštou (pokud není možné osobní doručení) prostřednictvím doporučené poštovní zásilky s doručenkou a poznámkou „do vlastních rukou“.
Platí, že výpověď (resp. zásilka, která ji obsahuje) musí být doručena do vaší dispoziční sféry – výpověď doručena jiné osobě (např. pokud vás pošťák nezastihl doma) nestačí, a to ani pokud tato osoba přislíbila, že vám ji předá. Zároveň ale platí, že výpověď je doručena i když se vrátí zaměstnavateli jako nedoručitelná (např. proto, že jste zaměstnavateli řádně nesdělili změnu vaší doručovací adresy), resp. pokud její doručení bude vaším jednáním zmařeno nebo její přijetí odmítnete.

 1. Výpovědní důvod musí být dostatečně konkretizován
  Výpověď pro nadbytečnost musí být odůvodněna tím, že jste se stali pro zaměstnavatele nadbytečným v důsledku písemného rozhodnutí zaměstnavatele nebo příslušného orgánu o změně jeho úkolů, technického vybavení nebo snížení stavu zaměstnanců s cílem zajistit efektivnost práce, případně o jiných organizačních změnách.

Pokud pracujete pro agenturu dočasného zaměstnávání, může být důvodem nadbytečnosti i skončení dočasného přidělení k jinému zaměstnavateli před uplynutím doby, na kterou byl dohodnut pracovní poměr na určitou dobu.

Výpověď pro nadbytečnost nestačí odůvodnit uvedením příslušného zákonného ustanovení zákoníku práce; z jejího obsahu musí konkrétně vyplývat, že jste se stali pro zaměstnavatele nadbytečným a proč tato skutečnost nastala. Organizační změna, jejímž důsledkem je vaše nadbytečnost, musí být tedy v textu výpovědi dostatečně konkretizována tak, aby ji bylo možné v případě soudního sporu zpětně ověřit.

 1. Rozhodnutí zaměstnavatele musí mít s vaší nadbytečností časovou a věcnou souvislost
  Rozhodnutí zaměstnavatele o změnách způsobujících vaši nadbytečnost musí být přijato ještě předtím, než vám zaměstnavatel doručí výpověď. Překážkou platnosti výpovědi naopak není skutečnost, že změny ve smyslu rozhodnutí nastanou až po doručení výpovědi (např. až dnem uplynutí výpovědní doby). Rozhodnutí zaměstnavatele zároveň nesmí být účelové – jeho důvodem tedy nemůže být jen vytvoření možnosti rozvázat s vámi pracovní poměr; zaměstnavatel jím musí objektivně sledovat zefektivnění své činnosti.

Na druhé straně platí, že pokud se po rozhodnutí zaměstnavatele stanou v rámci oddělení nadbytečnými jen několik ze zaměstnanců vykonávajících stejnou práci, může se zaměstnavatel sám rozhodnout, kteří zůstanou a které naopak propustí.

 1. Projednání výpovědi s odbory
  Zaměstnavatel musí výpověď předem projednat se zástupci zaměstnanců. Povinnost projednání neznamená, že zástupci zaměstnanců musí s výpovědí i souhlasit (souhlas je nutný pouze, jste-li členem odborového orgánu, zaměstnanecké rady či zaměstnaneckým důvěrníkem). Zaměstnavatel však musí zástupce se důvody výpovědi seznámit a nabídnout jim možnost se k ní vyjádřit. Neprojednání výpovědi má za následek její neplatnost.
 2. Zaměstnavatel si musí splnit svou nabídkovou povinnost
  Pokud má zaměstnavatel i po účinnosti rozhodnutí o změnách možnost vás zaměstnávat v místě, které s vámi bylo dohodnuto jako místo výkonu práce, a to i na kratší pracovní dobu, musí vám tuto práci před výpovědí nabídnout.
zeny

Mohlo by Vás zajímat

PR článek